കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെ പെരുമാറുക.. just Behave like friends in front of children

കുട്ടികളോട് അവരിൽ ഒരാളായി പെരുമാറൂ.. ടെൻഷൻ അടിച്ചു വീർപ്പുമുട്ടി നികുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവുന്നതായി കാണാം.. കുട്ടികളെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയം നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നോർക്കുക..

കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെ പെരുമാറുക.. just Behave like friends in front of children

Source

0
(0)

കുട്ടികളോട് അവരിൽ ഒരാളായി പെരുമാറൂ..
ടെൻഷൻ അടിച്ചു വീർപ്പുമുട്ടി നികുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവുന്നതായി കാണാം..
കുട്ടികളെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയം നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നോർക്കുക..

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *