សំណាញ់ច្បាប់ 23/26 | រឿងភាគហុងកុង និយាយខ្មែរ (Friendly Fire)

TVB រឿងភាគ – សំណាញ់ច្បាប់ ▶ រឿងភាគនេះនិយាយពី មេធាវី JJ Kam និងព្រះរាជអាជ្ញា Fong Tin Lam ធ្លាប់ជាគូរស្នេហ៍រស់នៅជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែក៏បែកផ្លូវផ្សេងគ្នា ដោយសារការសុំរៀបការបានបរាជ័យ។ ជានិស្ស័យ JJ បានប្ដូរមុខតំណែងទៅជាព្រះរាជអញ្ញាវិញ, លទ្ធផលគឺពួកគេទាំងពីរធ្វើការក្រោមដំបូលតែមួយ។ Like Facebook របស់ពួកយើង សម្រាប់រឿងភាគថ្មីៗ ▶https://www.facebook.com/TVBCambodiaDrama/

សំណាញ់ច្បាប់ 23/26 | រឿងភាគហុងកុង និយាយខ្មែរ (Friendly Fire)

Source

0
(0)

TVB រឿងភាគ – សំណាញ់ច្បាប់
▶ រឿងភាគនេះនិយាយពី មេធាវី JJ Kam និងព្រះរាជអាជ្ញា Fong Tin Lam ធ្លាប់ជាគូរស្នេហ៍រស់នៅជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែក៏បែកផ្លូវផ្សេងគ្នា ដោយសារការសុំរៀបការបានបរាជ័យ។ ជានិស្ស័យ JJ បានប្ដូរមុខតំណែងទៅជាព្រះរាជអញ្ញាវិញ, លទ្ធផលគឺពួកគេទាំងពីរធ្វើការក្រោមដំបូលតែមួយ។

Like Facebook របស់ពួកយើង សម្រាប់រឿងភាគថ្មីៗ
https://www.facebook.com/TVBCambodiaDrama/

0 / 5. 0